حمل افتاب

ستارگان دنباله دار


نوروز مبارک :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٩
شاید وقتی دیگر :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
محمد علی آل مجتبی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
فریبا شش بلوکی :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
خوابهایم رنگی نیست :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
محمد علی بهمنی :: ۱۳٩٠/٩/٩
دکتر قیصر امین پور :: ۱۳٩٠/۸/٦
سعید توکلی :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
جستجو :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
نادر نادرپور :: ۱۳٩٠/٧/٥
لکنت زبان عشق :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
نیما یوشیج :: ۱۳٩٠/٥/۸
باد :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
قابل توجه پرشین بلاگ :: ۱۳٩٠/٤/٢
لحظه‌واره‌ها :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
رضا عبدیایی :: ۱۳٩٠/۳/۸
ترا من چشم در راهم :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
عبدالجبار کاکایی :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
لولی دیوانه - شالیز :: ۱۳٩٠/٢/٥
دکتر قیصر امین پور :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
دکتر قیصر امین پور :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
انا رضایی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
دلنوشته :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
دکتر قیصر امین پور :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
مهدی دمی زاده :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
ایجاد مزاحمت :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
یغما گلرویی :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
مهرگان :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
رضا پارسی پور دامغانی :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
محمدهادی کلانتریان :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
مهرداد نصرتی :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
محمد پوردامغانی :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
حسین منزوی :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
مهدی دمی زاده :: ۱۳۸٩/۸/٧
احمدرضا احمدی :: ۱۳۸٩/۸/۱
رعد . آ :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
سیدعلی صالحی :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
یغما گلرویی :: ۱۳۸٩/٧/۱٤
فریدون مشیری :: ۱۳۸٩/٧/٧
امیر حسین امیریان :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
محمد صالح علا :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
فرزاد :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
با مردم بیگانه :: ۱۳۸٩/٦/٧
مهرداد نصرتی :: ۱۳۸٩/٦/۱
محمد علی سپهر افغان :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
مهدی کرمی :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
محمد علی شیخی :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
زنده یاد دکتر قیصر امین پور :: ۱۳۸٩/٥/٦
مهرگان :: ۱۳۸٩/٥/۱
محمد علی شیخی :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
عبدالجبار کاکایی :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
مهدی دمی زاده :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
بهروز رها :: ۱۳۸٩/٤/٩
رعد . آ :: ۱۳۸٩/٤/٥
ستاره زد سلام کن :: ۱۳۸٩/٤/٢
محمدهادی کلانتریان :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
امیرحسین امیریان :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
شالیز :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
( رعد . آ ) :: ۱۳۸٩/۳/٧
مهدی دمی زاده :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
شالیز :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
( رعد . آ ) :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
سید جواد طباطبایی :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
سید مسیح شاه چراغی :: ۱۳۸٩/۱/٢٦
" رعد . آ " :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
امیرحسین امیریان :: ۱۳۸٩/۱/۱٩
مهرداد نصرتی :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
شالیز :: ۱۳۸٩/۱/٤
مائده یحیی پور - شادن :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
مهدی دمی زاده :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
( رعد . آ ) :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۸
نادر جاهی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٤
فرزاد :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
رضا پارسی پور :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
مهدی دمی‌زاده :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
اصغر عظیمی مهر :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
نادر جاهی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٠
محمد علی شیخی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
رضاپارسی پور :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
مهدی دمی‌زاده :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
شالیز :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٥
مهدی دمی‌زاده :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۱
سید جواد طباطبایی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
امیر حسین امیریان :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
شالیز :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
" رعد . آ " :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
وحید مصلحی :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
سید مسیح شاه چراغی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
محمد علی شیخی :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
فرزاد :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
رضا پارسی پور دامغانی :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
سروده ای از رعد . آ :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
سید مهدی جلیلی :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
علی اصغر کیانی :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
فرزاد :: ۱۳۸۸/٩/٥
زنده یاد تیمور ترنج :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
سید مهدی جلیلی :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
امیر حسین امیریان :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
رضا پارسی پور دامغانی :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
سید داود مقدسی :: ۱۳۸۸/۸/٩
شالیز :: ۱۳۸۸/۸/٥
سید مسیح شاه چراغی :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
سروده ای از رعد .آ :: ۱۳۸۸/٧/٢۳
سید مهدی جلیلی :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
سماع نیلی پلک ها :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
غزل :: ۱۳۸۸/٧/۱۳
سروده ای از مهدی جلیلی :: ۱۳۸۸/٧/٥
عشق شیرین :: ۱۳۸۸/٦/۳٠
سروده ای متفاوت از رعد.ا :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
مظهر داد و عدالت :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
علی :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
رویای اشنا :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
تو :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
ماه تمام :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
رعد . آ :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
دکتر قیصر امین پور قسمت دوم :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
دکتر قیصر امین پور قسمت اول :: ۱۳۸۸/٤/۱٧
قطعه ای از قیصر :: ۱۳۸۸/٤/۳
قیصر امین پور :: ۱۳۸۸/٤/٢